• Yetenekli, baþarýlý  ve becerikli insanlarýmýzýn her gün arttýðýný söyleyebiliriz . Üniversite mezunlarýmýz ile gurur duymaktayýz. Köyümüzde doðmuþ halen  yurt içinde ve yurt dýþýnda çalýþan (milletvekili, avukat, öðretim elemaný, veteriner hekim, subay, mühendis, bürokrat, çok sayýda öðretmen, polis, devlet memuru  ve din görevlileri) insanlarýmýz vardýr. Tespit edebildiklerimiz þunlardýr:
 1. Av.Ahmet Ýyimaya: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,  100 puan ortalamasýyla mezun olmuþtur. Avukat,  20. ve 21. dönem Amasya Milletvekili, TBMM Eski Anayasa Komisyonu Baþkaný , 23.,24. dönem Ankara Milletvekili, TEMA Vakfý Kurucu üyesi,  hâlen TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný
 2. Halis Gümüþ:Eðitimci, Berlin Ýlköðretim Okulu Öðretmeni, Eðitim Sendikasý Temsilcisi, Almanya
 3. Yunus Koçak:   Emekli Banka Müdürü,  TURHAL
 4. Ahmet Çetin: Emekli Nüfus Müdürü, Ankara
 5. Üzeyir Ýyimaya :Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bakanlýðý, Genel Müdür,  Hesap Uzmaný , Ankara
 6. Abdullah Köse: Emekli öðretmen ve Eski Turhal Belediye Baþkan Yardýmcýsý
 7. Ahmet (Hacý Bekir) Ýyimaya: Konya Yüksek Ýslam Enstitüsü, Öðretmen,ÝHL  Müdürü, yönetici,emekli *TURHAL
 8. Osman Yýldýz: Öðretmen, yönetici, Amasya Musiki Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý ve neyzen, Amasya
 9. Selim Gümüþ: Eðitim Yüksek Okulu, Öðretmen, yönetici, Turhal, (2007 yýlýnda vefat etti.)
 10. Nail Koçak: Amasya Eðitim Yüksek Okulu,  Öðretmen, Amasya Gazi  ÝçÖ.O. yönetici, Amasya
 11. Osman Ýyimaya:  Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bayýndýrlýkve Ýskan Bakanlýðý, Harita Mühendisi , Ankara
 12. Muhittin Ýyimaya: Uludað Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Veteriner Hekim, Tarým Bakanlýðý, Ankara
 13. Öðr.Gör.Muhittin Gümüþ hhtp://www.muhittingumus.com: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunu, Ankara Üniversitesi TÖMER'de Öðretim elemaný ve yöneticilik( TÖMER Baþkan Yardýmcýlýðý ve Müdürlük) yaptý (1987/1998).  Kýrgýzistan-Türkiye MANAS Üniversitesi'nde  Öðretim Görevlisi, Modern Diller Yüksek Okulu kurucu Müdürü, Senato Üyesi  ve Müdür Y. (1998/.....) Görev yaptýðý Fakülte ve bölümler:Modern (Yabancý ) Diller Yüksek Okulu  Dil Öðretimi, Mürtercim-Tercümanlýk Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü
 14. Muzaffer Eyimaya :Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi, Öðretmen, Turhal Þeker Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü, Turhal
 15. Salim Köse: Uludað Üniversitesi, ÝÝBF- Sudan
 16. Mustafa Gümüþ: Fýrat Üniversitesi, Teknik Eðitim Fakültesi, Öðretmen, yönetici, Erbaa/Tokat
 17. Ahmet(Süleymanoðlu) Eyimaya: 19 Mayýs Üniversitesi Amasya Eðitim Fakültesi, Öðretmen, Turhal Öðretmenevi ve ASO Müdürü  Turhal/Tokat
 18. Metin Yýldýz:   Mimarlýk Mühendislik Fakültesi, Hollanda
 19. Coþkun Köse: Hacettepe Üniversitesi, Saðlýk Hizmetleri Yüksek Okulu, Kara Harp Okulu , Subay, ANKARA
 20. Zekeriya Ýyimaya : Araþtýrma Görevlisi, Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi, Ýstanbul
 21. Þeref Eyimaya: Astsubay Kýdemli Baþçavuþ
 22. Süleyman YILMAZ(Abidin oðlu): Jandarma Meslek Yüksek Okulu
 23. Salih Köse: 19 Mayýs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
 24. Ertan Eyimaya: Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Ankara
 25. A.Hadi Yýldýz:  Ýnönü Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu,Elektronik Bölümü,SABANCI HOLDÝNG; ÝSTANBUL
 26. Salih Gümüþ: Uludað Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi,Bursa
 27. Yavuz Gümüþ: Anadolu Üniversitesi, SSK Ýzmir
 28. Hatice Ýyimaya: ODTÜ Ýktisat Bölümü, Ankara
 29. Habibe Ýyimaya: Ankara Üniversitesi , Hukuk Fakültesi
 30. Mustafa Gümüþ( Þerafettin oðlu): Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Manisa
 31. Mustafa Çetin(Þevket oðlu): Amasya Eðitim Fakültesi, Suluova Bolat ilköðretim Okulu Müdürü
 32. Osman Ýyimaya(Þabanoðlu): 19 Mayýs üniversitesi, Eðitim Yüksek Okulu, Sýnýf Öðretmeni, Almanya
 33. Yavuz GÜMÜÞ(Halis oðlu): Achen teknik Üniversitesi,Yüksek  Elektrik Mühendisliði, Almanya
 34. Ali Ýyimaya: Bilkent Üniversitesi,
 35. Musa Ýyimaya: Meslek Yüksek Okulu
 36. Kerim Ýyimaya: Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliði, Ýstanbul Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü
 37. Burhan Yýldýz: KKTC, Lefke Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliði
 38. Adem Köse:  Eskiþehir Osmangazi  Üniversitesi, Endüstri Mühendisliði ,
 39. Figen GÜMÜÞ: Pamukkale Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tekstil Bölümü, DENÝZLÝ
 40. A.Latif Yýldýz: Polis Memuru, Güvenlik Amiri, Sultanbeyli Belediyesi Zabýta Müdürlüðü yaptý. Halen Ýdari Mali Ýþler müdürlüðü yapmaktadýr.
 41. Yusuf Yýldýz( Mehmet oðlu) : Selçuk Üniversitesi, Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü
 42. Yusuf Yýldýz( A.Haluk Oðlu): Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliði
 43. Cihat Eyimaya: Uludað Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu , Elektronik Bölümü,
 44. Recai GÜMÜÞ: Sakarya Üniversitesi, Ýþletme Bölümü
 45. Mahmut Sami Eyimaya(Osman Oðlu) : Atatürk Ünivesitesi , Erzincan Eðitim Fakültesi, Sýnýf Öðretmenliði, Öğretmen Zile/TOKAT
 46. Tuðba Koçak( Nail kýzý): Kafkas Üniversitesi Hemþirelik Yüksek Okulu , Gazi Ün. Týp Fakültesinde Hemþire, Ankara.

 47. Halis Koçak( Halit oðlu): Beykent Üniversitesi Ýþletme Fakültesi , Ekonomi ve Ýþ Ýdaresi Bölümü, Ýstanbul

 48. Mustafa GÜMÜÞ ( Veysel Oðlu): Anadolu Üniversitesi, Muhasebe Bölümü mezunu, Ýhlas Holding/ÝST

 49. Mustafa Eyimaya(Ahmet oðlu): Selçuk Üniversitesi, Çumra MYO Tapu ve Kadostro Bölümü: Turhal'da  Tapu Dairesinde Tapu Memuru
 50. Muammer Eyimaya(Ahmetoðlu):Anadolu Üniversitesi, ÝÝBF Kamu Yönetimi Bölümü 2. sýnýf öðrencisi
 51. Ali Fuat Çetin: ODTÜ Ýnþaat Mühendisliði, ABD Ýndiana Pordiyum Üniversitesinde doktora eðitimi almaktadýr.
 52. Bilal Çetin: Karadeniz teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü/ özel iþ sahibi/ Öveçler/Ankara
 53. Semra GÜMÜÞ: Gaziosmanpaþa Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu,  Bankacýlýk Bölümü
 54. Þeref Þenel( Hamza oðlu): Anadolu Üniversitesi,  AÖF. Polis Memuru, Amasya
 55. Mustafa Þenel ( Hamza oðlu): Atatürk Üniversitesi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ,  Ýngilizce ve Drama Öðretmeni, Ýndiana, ABD
 56. Abdulkadir Ýyimaya: Açýk Öðretim Ýlahiyat Fakültesi(öðrenci), Ýstanbul
 57. Metin Ýyimaya: Amasya Eðitim Fakültesi, Ýlköðretim okulu öðretmeni,
 58. Serkan Ýyimaya: ODTÜ, Ýnþaat Mühendisliði,TSE, Ankara
 59. Mehmet Burhan Ýyimaya: ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliði,
 60. Derya Gümüþ: Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , Türkoloji Bölümü, Yüksek Lisans
 61. Mukaddes Gümüþ: Anadolu Üniversitesi -Kamu Yönetimi
 62. Yusuf Emre ÝYÝMAYA, Abdullah oðlu, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Mezunu, Ýnþaat Mühendisi, ANKARA
 63. Yavuz GÜMÜÞ( Halis oðlu): Achen Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliði Bölümü, Almanya
 64. Hasan Yýlmaz: Yusuf Balasagun Kýrgýz Milli Devlet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Biþkek/Kýrgýzistan
 65. Muhammed Ali Ýyimaya( Abdullah oðlu), Erciyes Ün. Þehir ve Bölge Planlamacýlýðý Bölümü mezunu, Ankara
 66. Sedat Koçak: Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, I.sýnýf
 67. Orhan Yýldýz: Anadolu Üniversitesi , Kamu Yönetimi Bölümü, I. sýnýf
 68.  Gökhan GÜMÜÞ(Recep oðlu): C.Bayar Üniversitesi, MYO. Ýzmir
 69. Þükrü Gümüþ(Recep oðlu): MYO,Ýzmir
 70. Aydýn YIldýz: Sakarya Üniversitesi, Makina Mühendisliði Bölümü mezunu,
 71. Fatih Çetin: Gaziosmanpaþa Üniversitesi MYO Ýnþaat Bölümü
 72. Abdulbaki YILDIZ: Açýk Öðretim Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu.
 73. Necati Ýyimaya: Anadolu Üniversitesi AÖF Ýktisat Bölümü mezunu, ÝST.
 74. Ruhi Koçak( Kemal oðlu): Muðla Üniversitesi, Muhasebe Bölümü mezunu.
 75. Havva Koçak(Hüseyin kýzý): Gazi Osman Paþa Üniversitesi, Hemþirelik Yüksek Okulu, Tokat
 76. BÝLAL KOÇAK: AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Meslek Yüksek Okulu- Haberleþme Bölümü
 77. Murat Koçak(Hasan oðlu): Ýstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü-Ýstanbul
 78. Doðan Eyimaya(Hasan oðlu): Bilgisayar Mühendisi, Almanya
 79. Süleyman Emre Ýyimaya: 19 Mayýs üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü , SAMSUN
 80. Yusuf Eyimaya,Eskiþehir Anadolu Üniversitesi  Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomosi Bölümü öðrencisi, 
 81. ABDULLAH ÝYÝMAYA ( Yusufoðlu) (A.Ü.ÝÞLETME FAKÜLTESÝ) AMASYA GÖKHÖYÜK TÝM SATINALMA VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ
 82. Ferhat GÜMÜÞ(Fahrettin oðlu): Gazi Osman Paþa Üniversitesi, MYO, TOKAT
 83. Sercan Yýlmaz (Alaattin oðlu),Anadolu Üniversitesi, AÖ F Kamu Yönetimi Bölümü, I. Sýnýf
 84. Uður Gümüþ: Anadolu Üniversitesi,  AÖF; Muhasebe Bölümü
 85. Havva Koçak (Hüseyin kızı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, TOKAT
 86. Vediha Koçak (Kemal kızı),Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, TOKAT
 87. Yakup Gümüş (Abdullah oğlu), Gazi Üniversitesi, ANKARA
 88. Hilal Gümüş, (Durmuş kızı),Trakya Üniversitesi, EDİRNE
 89. Osman Beyhan Gümüş (Muhittin oğlu), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı,ANKARA
 90. Nazlı Hilal Gümüş ( Muhittin kızı)Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü,ANKARA
  91. Bilal Koçak (Basri oğlu), Karabük Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Karabük
  92.Sevda Gümüş (Bekir kızı) Kastamonu Üniversitesi, Meslek yüksek Okulu,
   
   Lütfen yukarýda adý soyadý bulunmayanlardan üniversite mezunlarýný veya  halen bir üniversitede okuyanlarý bildiriniz.

Diðer Meslek ve Ýþ Sahipleri veya emekliler:

 1. Yusuf Ýyimaya (Hafýz)(Abdullah oðlu), Emekli Din Görevlisi, Amasya

 2. Emin Ýyimaya, Emekli Din Görevlisi,Turhal

 3. Süleyman Yýldýz, Emekli Din Görevlisi, Turhal

 4. Mustafa Yýlmaz, Orman Muhafaza Memuru

 5. Numan Gümüþ: Emekli Güvenlik Memuru,

 6. Fikri(Fahri) Ýyimaya: Müteahhit,Turhal

 7. Hüsnü Ýyimaya, Emekli Din Görevlisi, Turhal

 8. Hasan Gümüþ:Tekel Yaprak Ýþletmeleri,Elektrik Teknikeri/ ERBAA/ TOKAT

 9. Mehmet Yýldýz( Mustafa oðlu), Emekli Banka Memuru, Ýstanbul

 10. Ahmet Efendi GÜMÜÞ, Amasya

 11. Þerafettin Gümüþ, Ýstanbul Ecza Deposu, Muhasebeci, Ýstanbul

 12. Fatma Gümüþ(Tayyar kýzý) , Ýzmir

 13. Haluk Yýldýz , Polis Memuru, Ýstanbul

 14. Aziz YIlmaz, Özel sektör/ Ýstanbul

 15. A.Kadir Þimþek, Din Görevlisi, Turhal

 16. Fahri Koçak: Polis Memuru

 17. Hamza Ýyimaya:  Polis Memuru, Niksar

 18. Yusuf (Kazým oðlu)Eyimaya: Din Görevlisi

 19. Ahmet Yýldýz: Din Görevlisi, Zile

 20. Halit Gümüþ, Elektrik-Elektronik ve Yapý Ýþleri-Yuva/Amasya

 21. Suat Gümüþ: Ýstanbul

 22. Kemal Koçak,  Ülker A.Þ, Ýstanbul

 23. Ahmet GÜMÜÞ: Almanya

 24. Sultan GÜmüþ: Almanya

 25. Yunus Gümüþ: Özel sektör, Ýstanbul

 26. Abbas GÜMÜÞ: Ýhlas Holding Büro Sorumlusu, Ýstanbul

 27. Fikret Ýyimaya: Yimpaþ Turhal

 28. Selami GÜMÜÞ: Almanya

 29. Sinan Gümüþ: Özel sektör, Ýstanbul

 30. Kenan Koçak: Özel sektör, Tekirdað

 31. Murat GÜMÜÞ: Özel sektör,Almanya

 32. Zekeriya Gümüþ: Almanya

 33. Abdullah GÜMÜÞ: KOSGEB, Bursa

 34. Hacý Koçak( Hüseyin oðlu): Emniyet Genel Müdürlüðü Komiser, ANKARA

 35. Mücahit Ýyimaya: Din Görevlisi, Havza/Samsun

 36. Hüseyin Ýyimaya: Ülker AÞ. Ýstanbul

 37. Dila Gümüþ( Selim kýzý): Turhal

 38. Ahmet Gümüþ (Halis oðlu): Özel sektör, Almanya

 39. Mustafa Ýyimaya:Ülker AÞ.Ýstanbul

 40. Yusuf iyimaya(Hacý Bekir oðlu):Esnaf ,Tokat

 41. Hasan Ýyimaya:Özel sektör/Ýstanbul

 42. Zekeriya ( Cavitoðlu)Gümüþ: Fransa

 43. Dudu Gümüþ: Fransa

 44. Bilal Ýyimaya: Turhal  Kredi ve Yurtlar Kurumu

 45. Abdulkadir GÜMÜÞ: Özel sektör, Ýstanbul

 46. Hümeyra Gümüþ:  Ýstanbul

 47. Hediye Gümüþ: Ýzmir

 48. Mustafa Gümüþ( Mehmet oðlu): Ülker AÞ,Ýstanbul

 49. Yusuf Çetin: Ýstanbul

 50. Fatma Gümüþ: Fransa

 51. Özgür Murat Çetin: Ýstanbul

 52. Suat GÜMüÞ (Cavit oðlu): Fransa

 53. Ömer Faruk Ýyimaya: Din görevlisi, Yozgat

 54. Neslihan GÜMüþ: Almanya

 55. Hüseyin Gümüþ( Þükrü oðlu): Ýzmir

 56. Yavuz Eyimaya(Hasan oðlu):Ýstanbul BB.Ulaþtýrma AÞ'de Makine Teknisyeni

 57. Tuncay ( Hüseyin oðlu) Gümüþ/ Ýstanbul

 58. Fatih Gümüþ: Ýstanbul

 59. Alparslan Gümüþ: Ýstanbul

 60. Sami Þenel:demiryolu ustasý , Kalebozan /Ýstanbul

 61. Mustafa Þenel:Piyade uzman çavuþ .Baþkale/Van

 62. Murat þenel:demiryolu iþçisi.(rhomberg Kalebozan /Ýstanbul),

 63. Ferhat Þenel:(demiryolu enerji rayý uzmaný,  Kalebozan/ Ýstanbul

Lütfen, en az lise mezunu olup belli bir meslek sahibi olanlarý bildiriniz.